mathgiri.com

CLASS XI

CLASS XI

Question Bank
 • Question Bank of Sets:        Question Paper                                       For Solution: click me
 • Question bank of Sets – 2:  Question Paper – 2                                 For Solution: click me
 • Question bank of Relations and Functionsclick me               For Solutions: click me
 • Question Bank Trigonometry click me                                         For Solution: click me
 • Question Bank Linear Inequalities: click me                                For Solution: click me
 • Question bank Permutations and Combinations: click me    For Solution: click me
 • Question Bank Limits and Derivatives click me                              For Solution: click me

APPLIED MATHEMATICS CLASS XI
 • CBSE HANDBOOK APPLIED MATHEMATICS (pdf):           click me

Formulae and Quick Revision Bank
Mathematics Lab Activity (video)
 • Mathematics Lab Activity (video):                    click me

  FORMULAE OF IIT JEE BY SHASHWAT MAHALKA CLASS XI A(2023-24)

 • Notes shared by Shashwat Mahalka XI A (2023) Click me (Shashwat)
Scroll to Top